Економија и бизнис

Трговина и маркетинг

основне струковне студије

Економија и бизнис

Трговина и маркетинг
Опис

Студијски програм „Економија и бизнис“ је конципиран у складу са Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију. Основна сврха студијског програма „Економија и бизнис“ је образовање и оспособљавање студената за професију струковног економисте како у реалном, тако и у финансијском, јавном или приватном сектору. Предузећа, банке, осигуравајуће компаније, јавне институције и агенције одувек су захтевале стручњаке економске струке обучене да препознају и/или дефинишу ефикасност, економичност, ризике, управљање ризицима, новчане токове, креирање буџета, управљање новчаним средствима и потраживањима, логистику, трговину и послове спољне трговине, инвестиционе токове, финансијско окружење и сл. Самим тим, перманентна је потреба за младим и компетентним кадровима из области економије, који ће бити оспособљени да креирају и спроводе пословну политику код својих будућих послодаваца.

Циљ

Основни циљ едукације која се постиже на основним струковним студијама је стицање и повезивање стечених знања из предметних области економије и бизниса у одговарајућу професионалну структуру. Структура студијског програма Економија и бизнис кроз своје наставне садржаје посебно акцентира добијање јасне и потпуне слике значаја и потребе практичног знања које се стиче кроз садржај основних струковних студија. Другим речима, циљ је да студенти усвоје најновија знања и вештине из области економије, управљања и бизниса у савременом пословно- економском окружењу, тј. да се добију стручњаци спремни да одговоре на сва питања и изазове са којима су реалан и финансијски сектор данас сусрећу у сфери економије, како би се креирале нове пословне идеје и исте претвориле у профитабилан посао.

Исход

Опште способности односе се на: - Анализирање стања и проблема, дефинисање активности и ресурса за решавање истих, као и сагледавање могућих импликација донешених пословних одлука; - Способност да препознају шансе и опасности на које треба реаговати; - Овладавање методама самосталног учења; - Развој креативности и критичног размишљања, коришћење индукције и дедукције у изналажењу решења на одређене проблеме; - Рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење компромисног решења у свакој практичној ситуацији; - Презентовање сопствених идеја и резултата; - Ефикасна и стручна примена стечених знања; - Стицање вештина када је у питању пословно комуницирање и преговарање, односи са јавношћу и др.; - Пословни кодекс понашања и етичка питања. Специфичне компетенције које означавају завршетак основних струковних студија на студијском програму Економија и бизнис Модул 1 – Тргодина и маркетинг стичу студенти: • Који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације које се заснивају на знању и вештинама стеченим на основним струковним студијама, као вид посебне припреме и одговарајуће је за успешан рад у области специјализације разних облика трговинског и маркетинг пословања; • Који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених пробелма у делимично новом или непознатом окружењу ужим областима студија спољне и унутрашње трговине, маркетинга, истраживања тржишта, царинског пословања, управљања свих врста продаје, набавке и дистрибуције и менаџмента производа и производног асортимана предузећа; • Који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке трговине и маркетинга; • Који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже промишљења о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њихових знања и судова из области трговине и маркетинга; • Који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области специјализације и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности о проблематици трговинског и маркетинг пословања.

Предмети
Р.Б. Шифра Предмет С П + В О/И ЕСПБ Н.П.
1 120 Социологија 1 2 +2 Обавезан 6
2 121 Пословна статистика 1 4 +2 Обавезан 7
3 122 Oснове менаџмента 1 2 +2 Обавезан 7
4 102 Пословна економија 1 4 +2 Обавезан 8
5 118 Основе рачуноводства 2 4 +2 Обавезан 8
6 123 Пословни страни језик-енглески 2 2 +2 Обавезан 7
7 124 Макроекономија 2 4 +2 Обавезан 7
8 125 Пословна информатика 2 2 +2 Изборни 10
9 119 Организационо понашање 2 2 +2 Изборни 10
10 231 Менаџмент људских ресурса 3 2 +2 Обавезан 7
11 223 Принципи маркетинга 3 4 +2 Обавезан 7
12 224 Пословно право 3 4 +2 Обавезан 7
13 234 Пословна дипломатија 3 2 +2 Обавезан 7
14 241 Пословне финансије 4 4 +2 Обавезан 8
15 225 Међународна економија 4 4 +2 Обавезан 7
16 226 Економика туризма 4 4 +2 Обавезан 7
17 227 Квантитативне методе 4 2 +2 Изборни 10
18 228 Електронско пословање 4 2 +2 Изборни 10
19 339Т Економика трговине 5 3 +2 Обавезан 4
20 340Т Спољнотрговинско пословање 5 3 +2 Обавезан 8
21 341Т Предузетништво 5 3 +2 Обавезан 8
22 344Т Финансијска тржишта и институције 5 3 +2 Изборни 8
23 346Т Понашање потрошача 6 3 +2 Обавезан 4
24 362Т Међународне пословне финансије 6 3 +2 Обавезан 6
25 347Т Маркетинг у трговини 6 3 +2 Обавезан 4
26 348Т Производни и услужни менаџмент 6 3 +2 Изборни 8
27 345Т Информациони системи у менаџменту 6 3 +2 Изборни 8