Економија услуга

мастер струковне студије

Економија услуга

Опис

Студијски програм мастер струковних студија конципиран је тако да студентима омогући да продубе своја знања и стекну специфичне вештине у области економије услуга и укључе се као стручњаци у покретање и спровођење разних активности у савременом и динамичном пословном окружењу. Захваљујући великом значају услуга и њиховом учешћу у економији развијених земаља, све више се појављују изрази услужно друштво и услужна економија, а употребљавају се за описивање економије која се у највећој мери ослања на сферу услуга. С обзиром да услужни сектор данас учествује са преко 60% у бруто националном дохотку светске економије, веома је мало привреда у свету које не поседују значајан услужни сектор - одн. услуге леже у центру економске активности сваког друштва. Такође, број запослених у сектору услуга значајно се повећава, док се број радних места у сектору индустрије и пољопривреде континуирано смањује, тако да велики значај услуга у решавању проблема незапослености може бити од пресудне важности код националних привреда земаља у транзицији. Чињеница је да се важност услуга најбоље може сагледати кроз визуру њиховог великог утицаја на раст и ефикасност читавих индустријских грана и целокупне привреде, а то се најбоље може видети на примеру сектора као што су: финансијске услуге, транспорт и телекомуникације - студијски програм мастер струковних студија допринео би развоју економске струке, нарочито у области економије услужних делатности и повезивању науке и праксе, како унутар наше земље, тако и између наше и других земаља. Јер знање постаје извор конкурентске предности предузећа и земаља на глобалном тржишту, и ресурс на коме Србија, објективно, може да гради своју међународну позицију. Како се са сигурношћу може рећи да услужни сектор представља важан фактор развоја савремене економије који се испољава кроз лакше превазилажење рецесије и кроз стипулисање привредног раста и запослености, нова знања и међународно валоризоване вештине у области економије услуга која нуди овај студијски програм, неопходна су нашој привреди, јер су недостатак квалитетних, и за пословање оспособљених стручњака, једна од значајнијих препрека за динамичан привредни развој.

Циљ

Циљеви студијског програма мастер струковних студија ''Економија услуга'', произилазе из основних циљева и задатака Високе пословне школе струковних студија ''Чачак'' као образовне установе, али и из сврхе самог студијског програма. На првом месту то је овладавање специфичним теоријским знањима и практичним вештинама потребним за обављање високопрофесионалних задатака у савременим пословним условима, у складу са дефиницијама постиндустријског друштва. С обзиром да је једна од најважнијих карактеристика економије услуга чињеница да су услужне делатности веома радно интензивне и са ограниченим могућностима економије обима (јер је услужни производ суштински другачији од материјалног - опипљивог производа), циљеви овог студијског програма засновани су на знањима, иновацијама и добрим практичним искуствима у овој економској области, која се изучавају и усвајају на сличним високошколским институцијама у региону и свету. Основни циљеви студијског програма су постизање компетенција, знања и вештина, као и примена научних и стручних достигнућа из области економије услуга чији је коначни исход образовање струковних мастер економиста, који ће бити у стању да одговоре на велике промене које обликују економију услуга, и омогуће организацијама којима руководе да преживе и просперирају у условима веома развијене тржишне конкуренције.Посебни циљеви студијског програма МСС ''Економија услуга'', такође, укључују и постизање компетенција и способности у вези са: писањем и презентовањем академских и стручних радова; управљањем пројектима; специфичним практичним вештинама из широке лепезе услужних активности (туризам, финансије, осигурање, велепродаја, малопродаја и сл.); ефикасним успостављањем односа између произвођача и потрошача; креирањем нових типова услуга у складу са потребама пословних субјеката; анализирањем пословних резултата; управљањем организацијама оријентисаним на потрошаче и услуживање; и сл. Дефинисани општи и посебни циљеви указују на основну сврху студијског програма, а то је оспособљавање за непосредно укључивање у рад на пословима из широког спектра услужних делатности који захтевају висок ниво компетенција.

Исход

Завршетком студијског програма ЕКОНОМИЈА УСЛУГА, студенти стичу звање струковни мастер економиста. У оквиру мастер струковних студија другог степена, студенти проширују знања стечена на основним струковним студијама. Студенти који заврше мастер струковне студије Економија услуга стичу опште компетенције да методама анализе и синтезе решавају сложенe проблеме са којима се сусрећу. Међутим, поред усвојеног знања из ове студијске области која су у стању да директно примењују у пракси, студенти поседују и компетенције критичког расуђивања, што им отвара могућност да реално сагледавају проблеме са којима су суочени и изаберу најбоље могуће решење. Од кључног значаја је развијена способност за тимски рад, који подразумева како могућности да се решавају сложени проблеми из праксе, тако и висок ниво комуникација који се развија током студија. Сходно улози, задацима и предметно-специфичним компетенцијама, завршетком овог студијског програма струковни мастер економиста треба да: влада знањима и вештинама којима се могу решити сложени економски проблеми, као и знањима неопходним за обављање руководећих и управљачких послова; поседује способност повезивања основних теоријских знања из различитих области са њиховом практичном применом, одн. да поседује компетенције за примену стечених знања и вештина у пракси и стално иновирање тих знања; влада знањима неопходним за обављање високостручних, управљачких и аналитичких послова из области менаџмента, маркетинга, осигурања, предузетнишзва, туризма и сл; поседује знања и способности за креирање и вођење пројеката разних нивоа; буде оспособљен за обављање комплексних послова у приватном и јавном сектору.

Предмети
Р.Б. Шифра Предмет С П + В О/И ЕСПБ Н.П.
1 339Т Економика трговине 3 3 +2 Изборни 4
2 601 Академско писање и презентовање 1 3 +2 Обавезан 7
3 602 Лидерство 1 3 +2 Обавезан 10
4 603 Пословно комуницирање 1 3 +2 Изборни 10
5 604 Пословна етика 1 3 +2 Изборни 10
6 605 Пословна анализа 2 3 +2 Обавезан 10
7 606 Менаџмент услуга 2 3 +2 Обавезан 10
8 607 Енглески за економисте 2 3 +2 Изборни 10
9 608 Предузетничко пословање 2 3 +2 Изборни 10
10 701 Туризам и економски развој 3 4 +4 Обавезан 7
11 702 Менаџмент у трговини 3 4 +4 Обавезан 10
12 703 Економија осигурања 3 3 +3 Изборни 10
13 704 Економија Европске уније 3 3 +3 Изборни 10
14 705 Директан и интернет маркетинг 4 3 +3 Обавезан 9
15 706 Опорезивање у приватном и јавном сектору 4 3 +3 Изборни 8
16 707 Глобализација пословања 4 3 +3 Изборни 8
17 708 Стручна пракса 4 0 +0 Обавезан 3
18 709 Студијски и истраживачки рад 4 0 +0 Обавезан 3
19 710 Мастер рад 4 0 +0 Обавезан 10