Економија и бизнис

Финансијски менаџмент

основне струковне студије

Економија и бизнис

Финансијски менаџмент
Опис

Назив студијског програма основних струковних студија јe „Економија и бизнис“. Звање које студент стиче завршетком студија гласи струковни економиста. Студијски програм „Економија и бизнис“ је конципиран у складу са Законом о високом образовању и стандардима за акредитацију. Основна сврха студијског програма „Економија и бизнис“ је образовање и оспособљавање студената за професију струковног економисте како у реалном, тако и у финансијском, јавном или приватном сектору. Предузећа, банке, осигуравајуће компаније, јавне институције и агенције одувек су захтевале стручњаке економске струке обучене да препознају и/или дефинишу ефикасност, економичност, ризике, управљање ризицима, новчане токове, креирање буџета, управљање новчаним средствима и потраживањима, логистику, трговину и послове спољне трговине, инвестиционе токове, финансијско окружење и сл. Самим тим, перманентна је потреба за младим и компетентним кадровима из области економије, који ће бити оспособљени да креирају и спроводе пословну политику код својих будућих послодаваца.

Циљ

Циљеви студијског програма „Економија и бизнис“ укључују постизање компетенција, креативних способности и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за обављање оперативних професионалних задатака. У складу са претходно наведеним, можемо констатовати да су кључни циљеви образовног процеса студијског програма следећи: • Пружити студентима фундаментална знања из области економије, финансија и трговине; • Пружити студентима стручна знања из области економских кретања, организације, услуга, маркетинга, менаџмента, предузетништва, рачуноводства и рачуноводствене анализе, трговинског и спољнотрговинског пословања, пословне дипломатије, финансијског окружења и међународних финансија; • Развијати креативне способности код студената и оспособити их за овладавање практичним вештинама, како би се организовало профитабилно предузеће у реалном или финансијском сектору; • Припремити студенте за лидерске позиције у институцијама и организацијама; • Оспособити студенте за решавање конкретних пословних проблема; • Развијати код студената личност и вештине будућих менаџера; • Оспособити студенте да успешно користе информационе технологије; • Оспособити студенте да целокупна стечена знања примењују у практичне сврхе; • Оспособити студенте да резултате сопственог рада квалитетно излажу стручној јавности; • Оспособити младе стручњаке за рад у најразличитијим организацијама и институцијама; • Оспособити студенте да као будући стручњаци, извршењу сваког посла приступају озбиљно, савесно и квалитетно; • Подстицати студенте на тимски рад и константно им указивати на важност толеранције и уважавања туђег става и мишљења; • Пружити студентима могућност да наставе своје школовање и даље.

Исход

Опште способности односе се на: Анализирање стања и проблема, дефинисање активности и ресурса за решавање истих, као и сагледавање могућих импликација донешених пословних одлука; Способност да препознају шансе и опасности на које треба реаговати; Овладавање методама самосталног учења; Развој креативности и критичног размишљања, коришћење индукције и дедукције у изналажењу решења на одређене проблеме; Рад у тиму, уважавање туђих ставова и мишљења и доношење компромисног решења у свакој практичној ситуацији; Презентовање сопствених идеја и резултата; Ефикасна и стручна примена стечених знања; Стицање вештина када је у питању пословно комуницирање и преговарање, односи са јавношћу и др.; Пословни кодекс понашања и етичка питања. Специфичне компетенције које означавају завршетак основних струковних студија на студијском програму Економија и бизнис Модул 2 – Финансијски менаџмент стичу студенти: Који су показали продубљено знање, разумевање и стручне вештине у одабраним ужим областима специјализације које су одговарајуће за успешан рад у области финансијског пословања, инвестиција, анализе и рачуноводства; Који су у стању да примене продубљено знање, разумевање и вештине за успешно решавање сложених проблема у делимично новом или непознатом окружењу у вези са: управљањем пословима књиговодства, материјалног књиговодства, финансијске анализе; управљањем готовином, купцима, добављачима; банкарством; рачунарским система; приказивањем биланса стања; утврђивањем и обрачуном прихода и сл. Који су стекли знања и вештине потребне за тимски рад при решавању сложених проблема из струке финансијског пословања; Који имају повећану способност да интегришу стечена знања и вештине, да расуђују и дају на основу доступних информација могуће закључке који истовремено садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова из области финансија; Који су у стању да ефикасно прате и усвајају новине у области финансија и да на јасан и недвосмислен начин пренесу своје закључке, знање и поступак закључивања стручној и широј јавности.

Предмети
Р.Б. Шифра Предмет С П + В О/И ЕСПБ Н.П.
1 120 Социологија 1 2 +2 Обавезан 6
2 121 Пословна статистика 1 4 +2 Обавезан 7
3 122 Oснове менаџмента 1 2 +2 Обавезан 7
4 102 Пословна економија 1 4 +2 Обавезан 8
5 118 Основе рачуноводства 2 4 +2 Обавезан 8
6 123 Пословни страни језик-енглески 2 2 +2 Обавезан 7
7 124 Макроекономија 2 4 +2 Обавезан 7
8 125 Пословна информатика 2 2 +2 Изборни 10
9 119 Организационо понашање 2 2 +2 Изборни 10
10 231 Менаџмент људских ресурса 3 2 +2 Обавезан 7
11 223 Принципи маркетинга 3 4 +2 Обавезан 7
12 224 Пословно право 3 4 +2 Обавезан 7
13 234 Пословна дипломатија 3 2 +2 Обавезан 7
14 241 Пословне финансије 4 4 +2 Обавезан 8
15 225 Међународна економија 4 4 +2 Обавезан 7
16 226 Економика туризма 4 4 +2 Обавезан 7
17 227 Квантитативне методе 4 2 +2 Изборни 10
18 228 Електронско пословање 4 2 +2 Изборни 10
19 339Ф Монетарне и јавне финансије 5 3 +2 Обавезан 4
20 343Ф Управљање инвестицијама 5 3 +2 Обавезан 8
21 344Ф Финансијска тржишта и институције 5 3 +2 Обавезан 8
22 340Ф Спољнотрговинско пословање 5 3 +2 Изборни 8
23 341Ф Предузетништво 5 3 +2 Изборни 8
24 349Ф Анализа финансијских извештаја 6 3 +2 Обавезан 4
25 338Ф Ревизија и финансијско извештавање 6 3 +2 Обавезан 4
26 363Ф Међународне пословне финансије 6 3 +2 Обавезан 6
27 337Ф Банкарство 6 3 +2 Изборни 8
28 345Ф Информациони системи у менаџменту 6 3 +2 Изборни 8