Zaposleni

др Радица Павловић

Професор струковних студија

др Радица Ж. Павловић

Радица Павловић рођена je 13.08.1980. године у Петровцу на Млави. Основну и средњу школу завршила је у Пожаревцу са одличним успехом. Економски факултет у Нишу завршила је 2004. године одбраном дипломског рада: Ортодоксни стабилизациони програми и стекла звање дипломирани економиста, а 2009. године завршила је мастер академске студије на Факултету за пословне студије (ФПС), Мегатренд универзитета у Београду одбраном мастер рада: Анализа повезаности новчаних токова и резултата пословања и стекла звање: дипломирани економиста – мастер. Докторске студије завршила 2013. године на Универзитету Привредна академија, Нови Сад, Факултет за менаџмент малих и средњих предузећа, Београд, одбраном докторске дисертације под називом: Динамички аспект финансијске анализе на бази токова готовине са посебним освртом на значај њене примене у Републици Србији   и стекла звање: доктор наука.

Своју академску каријеру започела је на на Мегатренд унверзитеу као сарадник у настави, да би 2013. године била изабрана у звање доцента за ужу научну област Економија на Факултету за пословне студије Пожаревац (где је држала предмете: Рачуноводство са ревизијом, Анализа пословања, Инструменти платног промета, Финансијски менаџмент на основним академским студијама и Међународно пословно финансирање на мастер академмским студијама). Од 2014. године запослена је као доцент на Факултету за менаџмет у Зајечару а 2018. године изабрана у звање ванредног професора за ужу област: Економске науке, а за уже научне области: Финансије, банкарство и берзе и Анализа пословања и рачуноводство, где је поред наведених предмета држала и предмете: Корпоративне финансије, Финансирање инвестиција, на основним академским студијама, и, Планирање и анализа трошкова, на мастер академским студијама. Од децембра месеца 2019. године ради на Правном факултету, Мегатренд универзитета у Београду, а од 30.11.2020. године изабрана је за ванредног професора за уже научне области: Трговинскоправна и Правноекономска, где је држала предмете: Економска политика, Јавне финансије и финансијско право, а 2022. године за редовног професора за научну област: Економија и где је успешно изводила наставу наведених области. Поред тога била је ментор за израду већег броја завршних радова као и члан комисије истих на основним, мастер и докторским студијама. Од априла месеца 2024.године запослена је као професор на Високој пословној школи струковних студија „Чачак“ у Београду на предметима из области економских наука.

Била је: Члан Савета Факултета за менаџмент у Зајечару, од 30.10.2014-201., Помоћник руководиоца за наставу на Факултету за менаџмент Зајечар- ВШЈ Пожаревац – од октобра 2014- 03.12.2019., предсдник бројних комисија на факултету, рецезент часописа: Megabiznis, Мегатренд ревија, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, Београд., Зборник радова Матице српске за друштвене науке, Нови Сад, Продекан за студије другог и трећег степена и научно-истраживачки рад-од маја 2021-2024., Руководилац научно истраживачкг пројеката Правног факултета Мегатренд универзитета: Будућност пословања у Србији (01.10.2020-30.09.2023)...

           Током образовне, научне и стручне каријере постигла је више значајнијих резултата, и то: током 1999. и 2000. године учествовала је на републичким смотрама научно-истраживачких радова талената из природних, техничких, друштвених и хуманитарних наука, где је освојила прво место и златну медаљу, као и дипломе за постигнуте резултате из области социологије, од стране Министарства просвете, Министарства за науку и технологију, Српске академије наука и уметности и Републичког центра за таленте из природних и техничких наука; објавила је преко 90 научних и стручних радова како на домаћим и међународним научним конференцијама, тако и у домаћим и иностраним научним часописима, монографские студије, из области економије, финансија и анализе, менаџмента.